e-mail
O FIRMIE » REGULAMIN

(001-A) REGULAMIN


Regulamin Sklepu Internetowego www.roberto.com.plSłowniczek:
1) Sprzedający – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Szpitalak” Przemysław Szpitalak z siedzibą w Krapkowicach, adres: 47-303 Krapkowice, ul. Piastowska 8a, NIP: PL 756-124-95-74, REGON: 531153847 z dnia 30.08.1996, zaświadczenie o działalności gospodarczej Nr ew. 2136/1996, wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice, adres e-mail: biuro@roberto.com.pl, nr telefonu do kontaktu BIURO; + 48 77 46 61 651.
2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.).
3) Sklep Internetowy/Sklep - funkcjonujący w sieci elektronicznej (Internet) pod adresem http://www.roberto.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
4) Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
5) Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu ofert „Kup Teraz” umieszczanych w Sklepie Sprzedającego, poprzedzona wyborem ilości.
6) Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
7) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):
a) Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja;
b) Netscape 7.0 lub wyższa wersja;
c) Mozilla 1.3 lub wyższa wersja,
d) Google Chrome,
e) Safari,
f) Opera.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 4 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 4 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

II. Zakres zasady i warunki korzystania
ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
3. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas składania zamówień.
4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.

III. Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie
- należy wybrać dział z ofertą, wejść do pełnego opisu Towaru klikając na „ więcej” lub tytuł oferty.
- wybrać rozmiar, kolor, ilość - zależne od tego, co jest umieszczone przy danej ofercie.
- po wciśnięciu przycisku „KUPUJ”, automatycznie towar dodaje się do koszyka widocznego u góry strony
- aby sprawdzić co jest w koszyku, wystarczy na niego kliknąć.
- możesz następnie zmienić ilość produktów, usunąć niechciany produkt z koszyka,
- przycisk „ZAMAWIAM” oznacza przejście do formularza z danymi do wysyłki,
- na tym etapie widać co zostało zamówione, za jaką kwotę łącznie z kosztami przesyłki,
- następnie należy podać swoje dane, adres na który przesyłka ma być wysłana i inne informacje dla Sprzedającego, czyli wszystko to, na co Sprzedający powinien zwrócić uwagę przy realizacji zamówienia.
- zamówienie składane jest po wciśnięciu przycisku „WYSYŁAM ZAMÓWIENIE”.
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „WYSYŁAM ZAMÓWIENIE”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres poczty e-mail - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Klientem.

IV. Ceny. Dokonywanie płatności. Formy dostawy.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają kosztów dostawy,
2. Główną formą dostawy w sklepie internetowym www.roberto.com.pl jest przesyłka pobraniowa priorytetowa - koszt 21,00 zł. Klient dokonuje płatność (za zakupiony Towar wraz z kosztami wysyłki) w momencie dostawy, za pobraniem listonoszowi lub kurierowi dostarczającemu przesyłkę lub w urzędzie pocztowym.
3. Jeżeli Klient na własne życzenie chciałby dokonać zapłaty przelewem bankowym przed dostawą.
Należy Sprzedającego poinformować o takiej formie zapłaty w formularzu zamówienia w polu
“INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCEGO”
Płatność za zakupiony Towar wraz z kosztami wysyłki dokonywana jest przez Klienta na Konto bankowe
Sprzedającego:
Konto firmowe BIZNES PARTNER P.P.U.H. SZPITALAK w PLN :

47-303 KRAPKOWICE UL. PIASTOWSKA 8A

Waluta rachunku PLN : BANK POLSKI PKO W KRAPKOWICACH
Kod BIC (SWIFT) : BPKOPLPW

Nr rachunku dla wpłat w PLN - IBAN : PL 64 1020 3714 0000 4002 0393 1649

Sposób dostawy przy takim wyborze płatności to paczka pocztowa priorytetowa – koszt 13 zł .
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

V. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.
3. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient
4. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej.
5. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
6. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy. W przypadku opóźnienia w jej wykonaniu klient ma prawo wyznaczyć przedsiębiorcy dodatkowy termin wydania towaru. Jeżeli sprzedawca nie zrobi tego w określonym czasie, Klientowi wolno odstąpić od umowy.
Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że towar jest niedostępny, Sprzedający powinien niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, poinformować Klienta i zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
*7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT)

VI. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedający zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, który oferuje).
3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: P.P.U.H „ Szpitalak ” ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice lub wysłanie pocztą elektroniczną pod adres: biuro@roberto.com.pl . Oświadczenie może być również dostarczone w przesyłce ze zwracanym Towarem na adres: P.P.U.H „ Szpitalak ” ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice.
4. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy , podanego poniżej. (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy) DRUK OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - KLIKNIJ: Pobierz plik .pdf
Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
5. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca jednak może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży na adres: P.P.U.H „ Szpitalak ” ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice.
9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.


VII. Brak odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VIII. Wady Towaru. Reklamacje.

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
6. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu na adres : P.P.U.H „ Szpitalak ” ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
9. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.
10. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.
11. Klient może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, podanego poniżej.
DRUK REKLAMACJI TOWARÓW - KLIKNIJ: Pobierz plik .pdfIX. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
a) zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Klient ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.
7. Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed tym dniem stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.


Wyślij zapytanie dotyczące tej strony Wydrukuj informację


ilość odwiedzin: 23609, dzisiaj: 3, użytkowników on-line: 2, ostatnia aktualizacja: 21-10-2022